ویبنار ۱۰۱ بایسکل سواری و یا دوچرخه سواری ایمن/مصٔون (StreetSmartsTO: Safe Cycling 101 Webinar)

People ride bikes on a trail surrounded by greenery

 

سایکل تورنتو به شما راهنمایی میکند تا همه چیزهای را در مورد بایسکل سواری/ دوچرخه سواری مصٔون و یا ایمن در تورنتو بدانید

 

وضوعات شامل:

تجهیزات و دوچرخه/بایسکل مناسب

تخنیک های سواری ایمن/مصٔون

قوانین و مسٔولیت ها

تعامل با دیگران

انتخاب مسیرتان

 

دتر از موعود ثبت نام کنید و اطلاعات به صندوق ورودی ایمیل شما ارسال میشود.
(Here)اینجا ثبت نام کنید

 

 

Cycle Toronto will guide you through everything you need to know about biking with confidence in Toronto.

Topics include:

Equipment and bike fit

Safe riding techniques

Rules & responsibilities

Interactions with others

Choosing your route

 

Register ahead of time and the info will be sent to your inbox.

Register here!

 

 

August 28, 2021 - 11:00am to 12:00pm